Privaatsustingimused

Gunari Works OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud privaatsuspoliitika põhimõtete kogum, mis käsitleb kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Käesolevad Privaatsustingimused (edaspidi ka Tingimused) on koostatud ning isikuandmeid töödeldakse vastavalt hetkel kehtivatele õigusaktidele, sh isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele. Privaatsustingimused rakenduvad Gunari Works OÜ klientidele ning potentsiaalsetele klientidele, kes on avaldanud soovi ja/või huvi Gunari Works OÜ poolt pakutavate teenuste ja/või kaupade vastu läbi veebilehe www.letsgo.ee.

1. Mõisted

1.1.  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava andmesubjekti kohta.

1.2.  Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine, hävitamine jms.

1.3.  Isikuandmeid töötlev vastutav töötleja on Gunari Works OÜ, registrikood 14960940, aadress Jaama 6, 72720 Paide, Eesti (edaspidi andmetöötleja).

1.4.  Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.5.  Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi osta Gunari Works OÜ pakutavaid teenuseid ja/või kaupu või on mingil muul viisil Gunari Works OÜ poolt pakutavate teenust ja/või kaupadega seotud.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1.  Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2.  Oma isikuandmete jagamisega annab Andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida Andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel ja veebipoes kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3.  Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4.  Andmetöötleja ei vastuta Andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Töödeldavad isikuandmed

3.1. Gunari Works OÜ töötleb klientide isikuandmeid üksnes Isikuandmete kaitse seaduse ja käesolevates Tingimustes toodud alustel ja eesmärkidel.

3.2. Gunari Works OÜ töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress (broneeringu päringu puhul kogutakse vaid need andmed);
  • isikukood;
  • aadress (juriidilise isiku puhul juriidiline aadress);
  • dokumendi number;
  • pangakonto number;
  • ostetud teenusega seotud andmed (sh kirjavahetus, telefonisuhtlus ning muul viisil toimunud suhtluse teel saadavad andmed, sh avaldused, kaebused jms);
  • muud Andmesubjekti ja Gunari Works OÜ vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed;
  • muude seadusest tulenevate kohustuste täitmise käigus saadavad või loodavad andmed (näiteks uurimisorganite, tarbijakaitse, notarite, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtavatest päringutest tulenevad andmed).

3.3. Gunari Works OÜ kogub isikuandmeid peamiselt allpool kirjeldatud viisil:

3.3.1. Andmesubjekti poolt Gunari Works OÜ-le avaldatud andmed (nt broneeringute, päringute, taotluste ja lepingu sõlmimise kaudu avaldatavad andmed), kommunikatsiooni tulemusena saadavad andmed (nt kirjavahetusest, telefonikõnest, suuliselt avaldatud või muul viisil edastatud infovahetusest saadavad andmed);

3.3.2. Andmesubjekti enda poolt internetis ja sotsiaalmeedias avalikustatud andmed;

3.3.3.  Kaupade ja teenuse tasumisel saadavad andmed (kaardimakse teostamine, pangaülekandega seotud informatsioon jne);

3.3.4.  Kolmandatelt isikutelt saadavad andmed (nt avalikest registritest nähtavad andmed, ametiasutustest (nt Maanteeamet), kohtutäituritelt, kindlustusseltsidelt saadavad andmed jne);

3.3.5. Varasem informatsioon isiku kohta, mis on salvestatud Gunari Works OÜ andmebaasides;

3.4. Andmesubjekt annab Gunari Works OÜ-le nõusoleku nii selliste isikuandmete töötlemise kohta, mille Gunari Works OÜ on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, millised Gunari Works OÜ saab kolmandatelt isikutelt ja/või avalikest andmebaasidest ja internetist.

3.5. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima Gunari Works OÜ-d kõigist isikuandmete muudatustest võrreldes Andmesubjekti ja Gunari Works OÜ vahel sõlmitud lepingutes või Gunari Works OÜ-le esitatud dokumentides olevate isikuandmetega.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

4.1. Gunari Works OÜ töötleb (sh kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid eelkõige järgmistes olukordades ja eesmärkidel:

4.1.1.  Andmesubjekti isikusamasuse ja esindusõiguse olemasolu tuvastamiseks kliendisuhte loomisel;

4.1.2.  Rendilepingute sõlmimisega seonduvate toimingute teostamisel;

4.1.3.  Andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks ja sõlmitud lepingu täitmiseks;

4.1.4.  Andmesubjektile teenuste osutamiseks;

4.1.5.  Gunari Works OÜ müügistatistika koostamiseks;

4.1.6.  Turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;

4.1.7.  Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (sh korrakaitseasutuste jms volitatud isikute päringute vastamisel);

4.1.8.  Nõuete esitamiseks ja õigusvaidluste pidamiseks;

4.1.9.  Muudeks Gunari Works OÜ poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Gunari Works OÜ poolt pakutavate teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.

4.2. Isikuandmete töötlemise peamisteks alusteks on:

4.2.1. Andmesubjekti nõusolek;

4.2.2. Seadused ja muud õigusaktid.

5. Isikuandmete säilitamine ja salvestamine

5.1.  Gunari Works OÜ säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja Gunari Works OÜ vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni.

5.2.  Kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed säilitatakse tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.

5.3.  Gunari Works OÜ-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel Andmesubjekti poolt antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

5.4.  Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna piires.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

6.1. Gunari Works OÜ edastab Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele kui see on nõutav seadusega, vajalik Gunari Works OÜ töö korraldamiseks või seadusest tuleneva kohustuste ja/või õiguste teostamiseks või muul seaduslikul alusel. Volitatud töötajatele esitatud isikuandmeid töödeldakse seaduses toodud alustel ja üksnes vajalikus mahus.

6.2. Gunari Works OÜ võib esitada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

6.2.1.  Gunari Works OÜ tegevusega seonduvad õigusnõustajad ja kindlustusandjad;

6.2.2.  Volitatud töötlejatele eesmärgiga korraldada Gunari Works OÜ tööd (nt IT- süsteemide haldajad, raamatupidamistarkvara haldajad, andmeanalüütik jms).

6.2.3.  Nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;

6.2.4.  Kaamerate turvateenuse osutajale;

6.2.5. Muudele isikutele, kellele Gunari Works OÜ võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Gunari Works OÜ-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

6.3. Gunari Works OÜ nõuab isikutelt, kellele Tingimuste alusel isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, Gunari Works OÜ poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.

7. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

7.1.  Gunari Works OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine, ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

7.2.  Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumise aset leidmisel, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, kohustub Gunari Works OÜ teavitama viivitamatult Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldama rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti edastama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

8. Andmesubjekti õigused

8.1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada teavet töödeldavate isikuandmete ja nende kasutamise kohta või nõuda nende muutmist või vastavusse viimist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist.

8.2. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek täielikult või osaliselt igal ajal tagasi võtta esitades sellekohane teade Gunari Works OÜ esindusele e-posti teel või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.

8.3. Andmesubjekti vastavasisulisel taotlusel kohustub Gunari Works OÜ Andmesubjektile teatavaks tegema Andmesubjekti isikuandmed ning nende töötlemist puudutava järgmise teabe ja vajadusel edastama koopia andmetest:

8.3.1. Andmete töötlemise eesmärgid;

8.3.2.  Isikuandmete koosseisu ja allikad;

8.3.3.  Kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud;

8.3.4.  Kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud;

8.3.5.  Isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed.

8.4.  Gunari Works OÜ kohustub andma Andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist vastavasisulise taotluse saamisest alates 15 tööpäeva jooksul.

8.5.  Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.

8.6.  Andmesubjektil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.

8.7.  Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist muuhulgas järgmistel juhtudel:

8.7.1.  Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ajaks, mis võimaldab Gunari Works OÜ-l isikuandmete õigsust kontrollida;

8.7.2.  Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

8.7.3.  Gunari Works OÜ ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

8.8. Andmesubjektil on õigus nõuda, et Gunari Works OÜ kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed ja Gunari Works OÜ on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta muu hulgas juhul, kui:

8.8.1.  Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

8.8.2.  Andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

8.8.3.  Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

8.8.4. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Gunari Works OÜ suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

8.9. Gunari Works OÜ kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

9. Andmesubjekti õiguste kaitse teostamine

9.1.  Kui Andmesubjekt leiab, et Gunari Works OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Gunari Works OÜ poole.

9.2.  Andmesubjektil on õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda vastavasisulise avaldusega Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.

9.3.  Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega Gunari Works OÜ (registrikood 14960940) poole telefonil (+372) 55504497, e-posti aadressil info@letsgo.ee või aadressil Jaama tn 6 Paide, Paide Järvamaa 72720.

9.4.  Andmesubjekt kohustub esitama nõuded rikkumise kõrvaldamiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Gunari Works OÜ-l on õigus privaatsustingimusi uuendada ja muuta. Muudatused tehakse klientidele nähtavaks veebilehel www.letsgo.ee.

Käesolevad Tingimused kehtivad alates 01.11.2023

[i] Volitatud töötlejate või nende andmete muutudes täiendatakse seda nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates andmete muutumisest

page7image11362640