Renditingimused

Renditavat haagissuvilat nimetatakse lepingus ja renditingimuses Sõiduk, haagiste väljarentijat Gunari Works OÜ-d Rendileandja ning haagise rendilevõtjat Rentnik.

Sõiduki RENDITINGIMUSED

1. Sõiduki kasutamise tingimused

1.1. Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit heaperemehelikult vastavalt lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.

1.2. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, sõiduspordi treeninguteks ja võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks. Kasutamine ehitus- või remondiplatsidel ning ehitajatel ja remonditöölistel on Sõidukis elamine keelatud.

1.3. Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada loomi (k.a väikeloomad). Trahv 200 €

1.4 Loomadega reisimine on lubatud ainult BALANCE 4 KARAVAN PREMIO LIFE 430 sõidukiga ning Rendileandjaga eelneval kokkuleppel.

1.5. Rentnik võib Sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui Rendileandja on teinud sellekohase märke Lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

2. Vajalikud dokumendid

2.1. Rendilepingu sõlmimisel tuleb esitada Rentniku pass või ID-kaart, juriidilise isiku esindajal ka B kaardi koopia ja volikiri, Lepingusse märgitavate juhtide juhiluba, pass või ID-kaart. Sõiduki võib juhtida vähemalt 21-aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži vähemalt 3 aastat.

3. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel

3.1. Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendileandja poolt Sõiduki üleandmist Rentnikule Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole Sõiduki kohta pretensioone.

3.2. Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud eemaldama mobiiltelefonid jm hinnalised asjad nähtavatest kohtadest ning lukustama Sõiduki uksed. Viibides Sõidukiga välisriigis, peab Rentnik tagama Sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima öisel ajal Sõiduki valvega parklasse.

3.3. Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

3.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms). Rendileandjal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda kuue (6) kuu jooksul juhul, kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendileandjale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist. Selliste nõuete tasumisel kohustub Rentnik alluma kohesele sundtäitmisele.

4. Rentniku vastutus

4.1. Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest mis toimub ajal, kui Sõiduk on Rentniku valduses. Rentnik ei vastuta Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki lepingujärgse kasutamisega.

4.2. Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest kui:

4.2.1. Sõidukile ja Rendileandjale on tekitatud kahju tahtlikult ja/või Rentniku süül;

4.2.2. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes ja/või narkootilise aine mõju all;

4.2.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja/või seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);

4.2.4. Sõidukit on kasutatud mitte-vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;

4.2.5. Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;

4.2.6. Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on Sõiduki dokumentatsioon ja/ või Sõiduki võtmed kaotsi läinud või varastatud;

4.2.7. Rentniku hooletuse (sh p 4.2.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;

4.2.8. Sõidetud on tühja rehviga;

4.3. Rentnik on kohustatud Rendileandjale hüvitama:

4.3.1. Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendileandja asukohajärgse Sõiduki müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale;

4.3.2. Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses punktis 4.3.1 toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga;

4.3.3. Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale purunenud rehvi remondikulud summas 100 € ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutuskõlbmatuks;

4.3.4. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt Kindlustustingimustele hüvitatakse Kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale kindlustuslepingus märgitud omavastutuse summad, (sh.auto varguse, või hävimise puhul 10% sõiduki maksumusest). Lisaks tuleb tasuda kindlustuskahju menetluskulu 100 €.

4.4. Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki, kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.

5. Rendiperiood

5.1. Minimaalseks rendiperioodiks on kolm (3) ööpäeva. Rendi esimene ja viimane päev taandatakse üheks ööpäevaks.

5.2. Rendiperioodi alguse ja lõpu lepivad Rentnik ja Rendileandja täiendavalt kokku ja see kajastub Lepingu lisas. Sõiduki kokkulepitud päeval hilisemal tagastamisel maksab Rentnik tasu vastavalt punktile 12.

6. Renditasu

6.1. Rendihinnas sisaldub: Sõiduki kasutamise tasu, hoolduse tasu, kindlustus, gaas ja põhipaketis sisalduvad lisad.

6.2. Rendihind ei sisalda sisekoristuse, välise suurpuhastuse, reoveepaagi ja WC tühjendamise maksumust.

6.3. Rendihind tasutakse täies mahus enne rendiperioodi algus.

7. Broneerimine

7.1. Sõiduki saab broneerida läbi kodulehe broneerimissüsteemi, meili või telefoni teel. Kodulehelt broneerides tasub Rentnik rendihinna täies mahus pangalingi kaudu, kasutades selleks Montonio makselahendust. E-maili või telefoni teel broneerides koostab Gunari Works OÜ arve, mille alusel Rentnik tasub rendihinna täies mahus Gunari Works OÜ arveldusarvele IBAN: EE637700771006816093 (LHV, BIC/SWIFT: LHVBEE22).

7.1.1 Kui rentnik loobub broneeringust vähemalt 14 päeva enne rendiperioodi algust, tagastatakse renditasu täielikult.

7.1.2 Kuni nädalase etteteatamise puhul tagastatakse 80% broneerimistasust.

7.1.3 Alla nädalase etteteatamise puhul renditasu ei tagastata.

8. Tagatisraha

8.1. Tagatisraha peab Rentnik maksma lepingu nõuete täitmise tagatiseks.

8.2. Tagatisraha suuruseks on 400 €, mis võrdub sõiduki kindlustuse põhiomavastutuse summa ja kasko halduskuludega. Lepingu lõppedes pretensioonide puudumisel tagastatakse tagatisraha Rentnikule (sularahas või arveldusarvele olenevalt pooltevahelisest kokkuleppest).

9. Rendileandja kohustused

9.1. Rendileandja kohustab andma Rentnikule töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas. Juhul kui Rendileandja ei anna Sõidukit Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on Rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või loobuda Lepingust.

9.2. Rendileandja jätab endale õiguse vahetada kokkulepitud sõiduki teise sõiduki vastu juhul, kui see on vältimatu.

10. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või varguste korral

10.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendileandjat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjustustest, Sõidukiga toimunud avariist või Sõiduki vargusest ning toimima vastavalt Rendileandja poolt Sõiduki rentimisel antud juhendile.

10.2. Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.

10.3. Õnnetusjuhtum tuleb vormistada kirjalikult, süüdlaselt võtta tunnistus ja allkiri.

10.4. Juhul kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 10 sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendileandjale tekitatud kahjude eest.

11. Rendileandja vastutus Sõiduki rikke korral

11.1. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest, mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses Sõiduki rikkega. Kui rike tekib rendiperioodi kestel, on Rentnikul õigus saada hinnaalandust renditasust, kui Rendileandja ei suuda tõestada, et on teinud kõik endast sõltuva Sõiduki korrasolekuks.

12. Sõiduki tagastamine Lepingus ettenähtud ajal

12.1. Rendiperiood algab rendipäeval kell 15:00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 12:00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas. Rendileping loetakse lõpetatuks kui Sõiduk on tagastatud rendilepingus märgitud paigas.

12.2. Juhul kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendileandjale kokkulepitud / Lepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendileandjaga ei ole kokku lepitud Lepingu pikendamise osas, teatab Rendileandja politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud abinõud.

12.3. Rendiperioodi ületamisel ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendileandja nõusolekuta on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu rendiperioodi ületanud iga päeva eest, maksab ka iga üleläinud tund (rendipäeva tasu korda kaks jagada 24). Lisaks kaotab Rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise Rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses Sõiduki tagastamise hilinemisega.

13. Sõiduki tagastamine

13.1. Sõiduk tuleb tagastada samas seisukorras nagu see oli rendile võtmise hetkel, sh WC kassett ja reoveepaagid tühjendatuna.

13.2. Välipesu ei ole nõutav, kui Sõiduk ei ole tugevasti, eripuhastust nõudvalt määrdunud. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha, kui auto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse ja pesu hind on 50 €, väline eripesu 50 €, WC kasseti tühjendamine maksab 50 € ja reoveepaagi tühjendamine 20 €. Kogu sõiduki koristusraha (seest ja väljast must, paagid tühjendamata jne) koristusraha 150 €.

13.3. Rikked ja vigastused, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks hüvitab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.

14. Lepingu katkemine

14.1. Rendileandjal on õigus katkestada Leping kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud Lepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendileandjale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga.

14.2. Kui Sõiduki kasutamine muutub võimatuks Sõiduki kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse Leping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendileandjani.

14.3. Kui Rendileandja nõuab Lepingu katkemist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt Rendileandjale tagastama.

15. Välisriikides reisimine

15.1 Rentnikule on lubatud külastada teisi Euroopa Liidu riike juhul, kui külastatavate riikide nimekiri on Rendileandjaga eelnevalt kokku lepitud.

15.2 Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse ja Türki.

17. Vaidluste lahendamine

17.1. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendileandja ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel.

17.2. Juhul kui Rendileandja ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju maakohtus.